แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2012
ปรับปรุง 13/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 331265
Page Views 389417
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์  นามสกุล  จนฺทสาโร/จันทร์สิงห์

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ preyawat  chansingha

เกิดวันที่ 5 เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2517  อายุ  39 ปี  สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ    ไทย  ศาสนา  พุทธ หมู่โลหิต เอ

สถานที่เกิด  บ้านสะเดา 

เลขที่บัตรประกันสุขภาพ.........-.........................โทรศัพท์  044614034 โทรศัพท์มือถือ 080-994-9141

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 9 ซอย..............................................ถนน..................... ตำบล/แขวง สะเดา            อำเภอ/เขต พลับพลาชัย  จังหวัด บุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31000  e-mail : preyawat@hotmail.co.th

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 96  หมู่ที่ 10  ซอย......................................ถนน จิระ ตำบล/แขวง ในเมือง          อำเภอ/เขต  เมืองบุรีรัมย์  จังหวัด บุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31000

สถานที่ทำงาน

บ้านเลขที่ 96  หมู่ที่ 10  ซอย......................................ถนน จิระ ตำบล/แขวง ในเมือง          อำเภอ/เขต  เมืองบุรีรัมย์  จังหวัด บุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31000

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  สอนจำนวน 6 คาบ/สัปดาห์ เงินเดือน  12,500 บาท

บิดา  ชื่อ-สกุล นายไอ  จันทร์สิงห์  อายุ 67 ปี    อาชีพ กสิกรรม

มารดา  ชื่อ-สกุล นางเลื่อน  จันทร์สิงห์  อายุ .....-.......ปี    อาชีพ ถึงแก่กรรม

สถานภาพ  (ü) โสด  (   )  สมรส  (   ) แยกกันอยู่   (   ) หม้าย/หย่าร้าง   จำนวนบุตร.......................คน

คู่สมรส  ชื่อ-สกุล.............................................................. อาชีพ.................................................................

บุตรคนที่ 1  ชื่อ สกุล ........................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด........................อายุ...........ปี

บุตรคนที่ 2  ชื่อ สกุล ........................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด........................อายุ...........ปี

บุตรคนที่ 3  ชื่อ สกุล ........................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด........................อายุ...........ปี